„Nasza Trójka”
O nas
Statut
Zarząd
PROJEKTY
GALERIA
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły                                                           

O nas

W miesiącu styczniu 2012 r. nauczycielka szkoły pani  Maria Oram wyszła z propozycją do  nauczycieli oraz rodziców uczniów o powołanie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnym „Nasza Trójka”.

Na pierwszym spotkaniu określono cele stowarzyszenia, zatwierdzono statut oraz wyłoniono władze. Do ważniejszych zadań statutowych Stowarzyszenia należy: pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do realizacji ciekawych działań edukacyjnych i wychowawczych dla dobra uczniów poprzez integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym, wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizacji przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych, organizowanie kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych oraz zajęć pozalekcyjnych, wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, doposażenie bazy dydaktycznej szkoły.
Członkowie stowarzyszenia zaplanowali wiele działań zmierzających do realizacji w/w celów.
Wszystkich tych, którym dobro dzieci, ich wszechstronny rozwój i poczucie bezpieczeństwa leży na sercu zachęcamy gorąco do finansowego wsparcia naszej działalności poprzez dobro- wolne wpłacanie środków finansowych na rzecz powołanego stowarzyszenia na konto 78 8905 0000 2001 0023 3394 0001


 

Celem stowarzyszenia jest :

1. Wszechstronne działanie zmierzające do pełnego rozwoju psychofizycznego osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

2. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym,

3. Promocja zdrowia psychicznego i fizycznego,

4. Wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i  opiekuńczej szkoły,

5. Inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizacji przedsięwzięć edukacyjno- kulturalnych,

6. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

7. Unowocześnianie bazy dydaktycznej szkoły,

8. Organizowanie przedsięwzięć społeczno- kulturalnych kształtujących tożsamość regionalną,

9. Współpraca z władzami państwowymi, oświatowymi oraz organizacjami społecznymi, młodzieżowymi i gospodarczymi

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Podejmowanie inicjatyw w celu pozyskiwania środków finansowych,

2. Prowadzenie programów i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3. Promocję  osób niepełnosprawnych poprzez wystawy, pokazy i imprezy integracyjne,

4. Organizowanie spotkań z psychologiem i lekarzami różnych specjalizacji dla osób niepełnosprawnych  i ich rodzin,

5. Organizowanie  imprez artystycznych, kulturalnych, środowiskowych  i rekreacyjno- sportowych,

6. Organizowanie turystyki i wypoczynku dla dzieci,

7. Działania na rzecz integracji europejskiej,

8. Wspieranie finansowe najuboższych uczniów,

9. Organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,

10. Inne działania służące realizacji celów stowarzyszenia.

Członkowie

Lista członków jest otwarta. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się włączyć w działania na rzecz naszych dzieci i szkoły.

 Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizycznie  i prawne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych.  Osoba praw­na może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Stowarzyszenie posiada członków:

a. zwyczajnych,

b. wspierających,

c. honorowych.

 Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna,   któ­ra złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków   Sto­warzyszenia.  Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i    praw­na deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji ce­lów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podsta­wie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna, która wnio­sła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

Członkowie stowarzyszenia  (według kolejności zapisu)

 

Władysława Wróblewska

 Ewa Jarzycka

Maria Oram

Alicja Isalska

Beata Kadela

Kazimierz Brudniak

Małgorzata Malinowska

Ewa Nosidlak

Barbara Światłowska

Ireneusz Zdrojkowski

Katarzyna Lenda-Gach

Barbara Czeczel-Michniak

Bożena Czerwińska

Beata Jurek

Katarzyna Ligęza

Justyna Jagielska

Grażyna Kunka

Katarzyna Janiszewska

Jolanta Stolarczyk

Monika Brzozowska

Bożena Spyrka

 

                              ZARZĄD                         

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr3 z Oddziałami Integracyjnymi w Prudniku „Nasza Trójka”

1.    Maria Oram – prezes zarządu

2.   Alicja Isalska - wiceprezes zarządu

3.   Katarzyna Ligęza – sekretarz zarządu

4.   Beata Kadela – skarbnik zarządu

5.   Kazimierz Brudniak – członek zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr3 z Oddziałami Integracyjnymi w Prudniku „Nasza Trójka”

1.    Małgorzata Malinowska – przewodnicząca komisji rewizyjnej

2.   Ewa Jarzycka – członek komisji  rewizyjnej

3. Barbara Światłowska - członek komisji rewizyjnej

 

                           PROJEKTY                      

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 3 „Nasza Trójka” pozyskało dotację w wysokości

8 600 zł z MEN na realizację projektu „Mamy szansę” w ramach zadania publicznego –„Bezpieczna i przy- jazna szkoła - edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych”
 

W ramach tego projektu zaplanowane zostały:


1. Konferencji „Dziecko autystyczne i niepełnosprawne w szkole,

 

ZATRZYMANE W KADRZE

 
2. Warsztaty prowadzone przez Stowarzyszenie SAPRA na temat zagrożeń w środowisku szkolnym


3. Zajęcia dogoterapii, prowadzone przez terapeutę mgr Ewę Nosidlak


4. Zajęcia hipoterapii prowadzone przez mgr Małgorzatę Skowrońską w Jarnołtówku w Stadninie za Tamą.

 

ZATRZYMANE W KADRZE


Projekt trwał do 31.12.2012r i obejmował uczniów z klas IV- VI naszej naszej szkoły.

 

 

 

 

                            GALERIA                        

 

I ZJAZD ABSOLWENTÓW

V STOWARZYSZENIOWY PIKNIK RODZINNY

IV STOWARZYSZENIOWY PIKNIK RODZINNY "JESIENNE ŚWIĘTOWANIE"

III STOWARZYSZENIOWY PIKNIK RODZINNY "RAZEM RAŹNIEJ"

II STOWARZYSZENIOWY PIKNIK RODZINNY "ZIEMNIACZANE ŚWIĘTOWANIE"

I STOWARZYSZENIOWY PIKNIK RODZIN "BAWMY SIĘ"