Prawa i obowiązki ucznia                                                 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 

Uczeń ma prawo do:

a) wykorzystania wszystkich możliwości szkoły w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
b) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej (równomierne rozłożenie przedmiotów w tygodniu),
c) opieki wychowawczej, zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
d) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją, przejawami patologii społecznej, poszanowania godności osobistej,
e) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
f) życzliwego, podmiotowego traktowania,
g) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w tym dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
h) rozwijania zainteresowań zdolności i talentów, między innymi poprzez prawo uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i innych organizowanych przez szkołę,
i) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach itp. (zgodnie ze swymi możliwościami i umiejętnościami),
j) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
k) pomocy w przypadku trudności w nauce,
l) egzaminu poprawkowego, sprawdzającego i klasyfikacyjnego na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
m) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego oraz indywidualnego toku nauczania,
n) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych oraz w innych przypadkach w porozumieniu z nauczycielem,
o) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, pełnienia różnych funkcji w szkole, wydawania gazetek szkolnych,
p) odpoczynku w przerwach między lekcyjnych,
q) wyboru Rzecznika Praw Ucznia,
r) znajomości kryteriów przyznawania nagród i stypendium,
s) znajomości prawa wewnętrznego,
t) ochrony prywatności,
u) znajomości programów i metod nauczania oraz kryteriów oceniania i zachowania,
v) poufności informacji o wynikach nauki i ochrony danych osobowych,
w) uzyskania informacji o sposobach sprawdzania osiągnięć.
3. Procedury dochodzenia praw:
a) w przypadku naruszenia praw, wynikających ze Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku, uczeń i jego rodzice mają prawo odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia,
b) Rzecznik Praw Ucznia:

  • przyjmuje opinie i skargi dotyczące naruszania praw ucznia,

  • rozpatruje i weryfikuje w ciągu 7 dni zgłoszone sprawy, sprawdza zgodność z obowiązującym prawem,

  • na prośbę zainteresowanych stron prowadzi mediacje na temat zgłoszonej sprawy,

  • w przypadku nie uzyskania wspólnego stanowiska wnioskuje o Dyrektora szkoły o rozpatrzenie skargi – do wniosku dołącza opinię o zbadanej sprawie,

c) Dyrektor w ciągu 3 dni, podejmuje decyzję i powiadamia o niej rodziców i ucznia,
d) od decyzji dyrektora rodzice i uczeń mogą się odwołać do organu prowadzącego szkołę, który w zakresie posiadanych kompetencji rozpatruje sprawę,
e) w przypadku dalszych roszczeń rodzice i uczeń mają prawo odwołać się do organu nadzorującego szkołę,
f) decyzja kuratora oświaty jest ostateczna.

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza:


a) Pilnego i systematycznego wykonywania obowiązku szkolnego, tzn. systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia, wykorzystywania czasu przeznaczonego na naukę podczas lekcji, a także starannego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych w domu i wypełniania obowiązków dyżurnego klasowego i szkolnego.
b) Przestrzegania zasad bezpiecznego postępowania w szkole i poza nią tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych.
c) Dbania o zdrowie i higienę osobistą oraz estetykę ubioru i otoczenia.
d) Ochrony przyrody przed szkodliwą działalnością innych.
e) Dbania o mienie szkoły, kolegów i innych osób, a także swoje własne.
f) Naprawiania wyrządzonych przez siebie szkód.
g) Kulturalnego odnoszenia się do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
h) Przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
i) Okazywania szacunku dla światopoglądów i zapatrywań innych osób.
j) Udzielania pomocy potrzebującym (tym, którym pomoc młodego człowieka może być użyteczna).
k) Okazywania szacunku wobec godności i wolności osobistej innych ludzi.
l) Aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły.
m) Dbałości o dobre imię szkoły i godnego jej reprezentowania.
n) Wykonywania uchwał Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej oraz zarządzeń Dyrektora szkoły.
o) Dbania o kulturę słowa w szkole i poza nią.
p) Uzupełniania braków wiedzy i umiejętności wynikające z absencji w szkole.
q) Przestrzegania regulaminu pomieszczeń szkolnych.
r) Przystąpienia do egzaminu sprawdzającego w klasie najstarszej (szóstej).
s) Pozostawiania odzieży w szatni (dotyczy uczniów klas IV – VI).
t) Przebywania na terenie szkoły zgodnie z planem nauczania( w wyjątkowych przypadkach może być zwolniony przez rodzica lub nauczyciela).
u) Posiadania Karnetu Ucznia.
v) Nosić jednolity strój szkolny.


Zabrania się uczniom wnoszenia na teren szkoły środków i przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu.