Szkoła
» Dane szkoły
» Dyrekcja
» Nauczyciele
» Pracownicy
» Rada Rodziców
» Historia szkoły
» Tradycje i zwyczaje szkolne
» Hymn i sztandar
» Nasz Patron
» Szkoła dzisiaj
Harmonogram pracy pedagoga, logopedy i rzecznika        
 

HARMONOGRAM PRACY

Nauczyciel prowadzący

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

mgr Krystyna Trentkiewicz

pedagog

8.00–15.00

 

8.00–13.00

 

1 l. WDŻ IV b
6 l. WDŻ VI b

 

11.00-15.00

 

 

8.00-15.30

 

2 l. WDŻ IV a
7 l. WDŻ VI c
 

9.00–15.00

 

6 l. WDŻ VIa

7 l. WDŻ VIIa
 

mgr Anna Suwała

psycholog szkolny

8.00–13.30 ------------ ------------ 09.00–13.30

13.30-15.30

Zajęcia sojotera-

peutyczne

------------

mgr Agnieszka Licznar
logopeda

7.50-15.30 7.50-14.40 7.50-13.00 7.50-13.00 7.50-12.00

mgr Arkadiusz Zaczyński

rzecznik

11.00–12.00        

Szanowni Państwo!

Jak co roku zachęcamy Państwa do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej na terenie szkoły. Codziennie w szkole pracują pedagog, psycholog oraz logopeda.
Zachęcamy do rozmowy, jeśli Państwa dziecko ma trudności w nauce, nie potrafi odnaleźć się wśród kolegów i koleżanek, sprawia trudności wychowawcze, jest nadpobudliwe lub zamknięte w sobie.
Psycholog zdiagnozuje przyczyny trudności Państwa dziecka i zaproponuje optymalną formę pomocy, uwzględniając indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka.
Logopeda zajmie się korektą wad wymowy i udzieli Państwu wskazówek odnośnie ćwiczeń z dziećmi w domu.
Pedagog otoczy dzieci opieką i udzieli niezbędnego wsparcia w przezwyciężaniu trudności.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole nie ogranicza się do uczniów doświadczających trudności. Naszym zadaniem jest również wspieranie rozwoju dzieci i stwarzanie im jak najlepszych warunków do uzewnętrzniania własnego potencjału. Pomagamy także uczniom zdolnym.
Ponadto służymy radą i pomocą wszystkim dzieciom, które czują potrzebę porozmawiania o ważnych dla nich sprawach.
Godziny pracy psychologa, pedagoga i logopedy znajdziecie państwo w gablocie głównej, na drzwiach gabinetu psychologa/ pedagoga i logopedy oraz na stronie internetowej szkoły.
Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie, wskazówki i opinie, co do zapotrzebowania na różne formy pomocy. Naszym priorytetem jest dobro dziecka.
Przypominamy, iż korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej na terenie szkoły jest dobrowolne i bezpłatne.

Drogi Uczniu, zwróć się do pedagoga i psychologa szkolnego gdy
• Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
• Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
• Chciałbyś z kimś porozmawiać
• Nie potrafisz porozumieć się z rówieśnikami, nauczycielem
• Jesteś w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej
• Chcesz podzielić się swoją radością ,sukcesem
• Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz jak to zrobić
• Masz ciekawe pomysły i chcesz się nimi podzielić
Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga i psychologa szkolnego gdy:
• Masz pytania i nie wiesz do kogo się zwrócić
• Niepokoi cię zachowanie dziecka
• Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
• Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
• Masz pytania dotyczące wyników w nauce Twojego dziecka i jego funkcjonowania w szkole
• Szukasz pomocy

 

Czym zajmuje się psycholog - pedagog szkolny?


- na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

   
 

 

 

Do zadań pedagoga należy w szczególności:

 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom

z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno - pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;
6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy;
7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 

 

Do zadań psychologa należy w szczególności:


1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców

i nauczycieli;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
4) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
6) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych

i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

*********************************************************************

LOGOPEDA INFORMACJE

*********************************************************************

ZADANIA SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

- Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
- Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.
- W dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego.
- Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
- Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.
- Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

Środki działania Rzecznika:

- Załatwianie indywidualnych skarg.
- Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
- Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
- Współpraca z fachowcami (np. lekarzem szkolnym, psychologiem, pedagogiem, prawnikiem).
- Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.
- Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
- Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
- Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
- Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

Szkolny Rzecznik może:

- Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
- Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego.
- Organizować konfrontacje wyjaśniające.
- Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem  za zgodą ucznia.
- Inicjować działania  w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

- zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
- podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
- skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
- w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
- ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

 Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

- zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
- podjęcie mediacji ze stronami,
- zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
- wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:

1. Znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka.
2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych,
4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
5. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
6. Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną

O czym uczeń wiedzieć powinien:

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
2. Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
3. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
4. Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
5. Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.